Hermitage Ballet prima ballerinas

Anastasia Kolegova
Hermitage Theatre prima ballerina Anastasia Kolegova. Click to enlarge   Hermitage Theatre prima ballerina Anastasia Kolegova. Click to enlarge

Alena Klochkova
Hermitage Theatre prima ballerina Alena Klochkova. Click to enlarge   Hermitage Theatre prima ballerina Alena Klochkova. Click to enlarge

Elena Sheshina
Hermitage Theatre prima ballerina Elena Sheshina. Click to enlarge

Tatiana Serova
Hermitage Theatre prima ballerina Tatiana Serova. Click to enlarge

Tatiana Tkachenko
Hermitage Theatre prima ballerina Tatiana Tkachenko. Click to enlarge   Hermitage Theatre prima ballerina Tatiana Tkachenko. Click to enlarge

Natalia Toriashvili
Hermitage Theatre prima ballerina Natalia Toriashvili. Click to enlarge

Natalia Potekhina
Hermitage Theatre prima ballerina Natalia Potekhina. Click to enlarge   Hermitage Theatre prima ballerina Natalia Potekhina. Click to enlarge

Ilmira Bagautdinova
Hermitage Theatre prima ballerina Ilmira Bagautdinova. Click to enlarge   Hermitage Theatre prima ballerina Ilmira Bagautdinova. Click to enlarge

Elena Kotsubira
Hermitage Theatre prima ballerina Elena Kotsubira. Click to enlarge   Hermitage Theatre prima ballerina Elena Kotsubira. Click to enlarge

Irina Perren
Hermitage Theatre prima ballerina Irina Perren. Click to enlarge   Hermitage Theatre prima ballerina Irina Perren. Click to enlarge

Valeria Vasilyeva

Hermitage Theatre prima ballerina Valeria Vasil'eva. Click to enlarge   Hermitage Theatre prima ballerina Valeria Vasil'eva. Click to enlarge

Maria Makarenko
Hermitage Theatre prima ballerina Maria Makarenko. Click to enlarge